H-Krystal S – dodatočná kryštalická izolácia betónu

Náterová a nástreková hydroizolačná hmota. Používa sa ako dodatočná kryštalická izolácia existujúceho betónu vo forme náteru alebo nástreku. H-Krystal S, kryštalická izolácia betónu, je jedinečný chemický prostriedok pre impregnáciu, ochranu a opravy betónu. H-Krystal S  je chemicky najaktívnejší.

Kategória:

Všeobecné informácie

H-Krystal S, kryštalická izolácia betónu, je jedinečný chemický prostriedok pre impregnáciu, ochranu a opravy betónu. H-Krystal S  je chemicky najaktívnejší. Výrobok je zložený z portlandského cementu, veľmi jemne mletého kremičitého piesku a rôz­nych aktívnych chemikálií.  Keď sa tento svetlo šedý prášok zmieša s vodou, vznikne riedka kašovitá zmes, ktorá sa nanáša ako celoplošná izolácia vo forme náteru na nadzemné aj podzemné betónové časti a to buďto striekaním vzduchovou pištoľou, alebo štetcom ako náter. Suchý H-Krystal S môžeme aplikovať aj ako povrchový vsyp alebo ako “podstrek” (nástrek) na podkladný betón.

H-Krystal S  je tiež možné použiť ako suchú zmes na utesňovanie pracovných škár a na opravu trhlín, zlých konštrukčných spojov a kaverien v betóne. Toto sa vždy kombinuje s rýchlotvrdnúcou cementovou maltou HydraPlug A alebo B. H-Krystal S je katalyzátor v cementopieskovom nosiči, ktorý dokáže v prostredí kapilár za prítomnosti voľnej vody iniciovať nerozpustnú kryštalickú sieť dendritických vlákien a tým zaistiť masívnu nepriepustnosť betónu.

Výrobky sú pravidelne kontrolované laboratóriom TZÚS Praha a zdravotná nezávadnosť je potvrdená štátnym zdravotným ústavom (SZU Praha).

Oblasť použitia

 • vodojemy, bazény, akváriá
 • záchytné nádrže
 • kanalizácie, čistiarne odpadových vôd
 • tunely, podzemné dráhy
 • podzemné konštrukcie, základy
 • garáže, parkovacie domy
 • morské konštrukcie
 • mosty, strechy
 • prefabrikované konštrukcie

Vlastnosti betónu s H-Krystal S

 • betón odoláva extrémne vysokému hydrostatickému tlaku z pozitívnej alebo negatívnej strany
 • H-Krystal S je schopný znížiť koeficient priepustnosti vody v betóne až na hodnoty < 1,0 × 10-12 m.s-1 
 • betón je vodotesný až na stupeň vodotesnosti V12
 • betóny sú tiež nepriepustné pre oleje, ropu, naftu, benzín, silážne šťavy
 • zaceľuje v betóne trhliny do veľkosti min. 0,4 mm
 • za prítomnosti vody prerastá v betóne do hĺbky min. 35 cm
 • ochraňuje betón pred chemikáliami  ktorých pH pri stálom kontakte sa pohybuje v rozmedzí od 3,0 do 11,5
 • betón môže byť aj kategórie X0, pretože ošetrený je odolný aj v prostrediach XC4, XD3, XF4, XA3
 • ochraňuje betón proti karbonatácii
 • realkalizuje karbonatizovaný betón
 • ochraňuje budovy proti radónu
 • zabraňuje priesakom soľných roztokov a ochraňuje tak výstuž proti pôsobeniu chloridov
 • betóny s aplikáciou je možné použiť v prostredí značne nasýtenom vodou s rozmrazovacími prostriedkami
 • betóny s aplikáciou sú odolné proti síranom aj siričitanom
 • zvyšuje požiarnu odolnosť betónu

Výhody kryštalizácie

 • po aplikácii sa stane neoddeliteľnou vnútornou súčasťou betónu
 • je stály a trvalý, neopotrebováva sa
 • dovoľuje betónu dýchať
 • je netoxický
 • nevyžaduje suchý povrch pred aplikáciou
 • nevyžaduje podkladný náter, ani vyrovnávanie povrchu
 • je možné ho aplikovať na obe strany betónového povrchu – negatívnu i pozitívnu – z hľadiska vodného tlaku
 • nie je potrebné ho utesňovať, vyrovnávať, spevňo­vať a ani opravovať jeho rohové a okrajové švy
 • pri zasypávaní zeminou aj pri použití iných materiálov, nevyžaduje nijakú ochranu
 • nemôžete ho prepichnúť, roztrhnúť ani rozpárať
 • je menej nákladný na aplikáciu ako väčšina ostatných metód
 • zvyšuje flexibilitu časového plánu stavebných prác

Vlatnosti výrobku

 • vodotesnosť betónu STN EN 12390-8 (73 1302) min. 0,7 MPa
 • sypná hmotnosť suchej zmesi STN EN 1097-3 (72 1187) 1 250 ± 50 kg.m-3
 • doba spracovateľnosti pri teplote +20°C a vlhkosti vzduchu 50 % je max. 0,5 hod.

Certifikácia

V zmysle ustanovení § 5 odstavec 2 zákona č. 163/2002 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov bolo vydané 29. 9. 2010 v Prahe TZÚS pod č. 204/C5/2010/010- 026949).

Výrobok H-Krystal S má certifikát č. 204/C5/2010/010-026949 v súlade s ustanovením § 5 odst. 2 nariadenia vlády č.163/2002 Sb., ktorým sa stanovia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky, v znení naria­denia vlády č. 312/2005 Sb. zo dňa 29. 9. 2010.

Návrat hore