H-Krystal M – kryštalická prísada do betónu

Prísada do betónu – prostriedok pre vyplnenie kapilárneho systému betónu. H-Krystal M, kryštalická izolácia betónu, je jedi­nečný chemický prostriedok pre vyplnenie kapilárneho systému betónu druhotnou hydratáciou. Prášková prísada H-Krystal M sa do betónu pridáva už pri výrobe betónovej zmesi.

Kategória:

Všeobecné informácie

H-Krystal M, kryštalická izolácia betónu, je jedi­nečný chemický prostriedok pre vyplnenie kapilárneho systému betónu druhotnou hydratáciou. Prášková prísada H-Krystal M sa do betónu pridáva už pri výrobe betónovej zmesi.

Výrobok je zložený z portlandského cementu, veľmi jemne mletého kremičitého piesku a rôz­nych aktívnych chemikálií. H-Krystal M je katalyzátor v cementopieskovom nosiči, ktorý dokáže v chemickom prostredí kapilár za pomoci voľnej vody v kapilárach iniciovať nerozpustnú kryštalickú sieť dendritických vlákien a tým zaistiť masívnu nepriepustnosť betónu. Betón je tiež chránený pred poškodením drsnými prírodnými podmienkami. H-Krystal M je špeciálne vyrábaný tak, aby vyhovoval požiadavkám rôznych projektov a rôznym teplotným podmienkam. Môže byť použitý i pre betóny s prímesami ako sú po­polček a troska, pre portlandské i zmesné cementy, rovnako aj pre betóny skúšané v 28. alebo 90. dní zrenia. Pokiaľ sú betóny vyšších kategórií ukladané v bežných podmienkach a teplotách, má minimálny alebo žiaden vplyv na čas tuhnutia betónu. Pokiaľ sú teploty nižšie a betón nižšej kategórie, je potrebné počítať s miernym oneskorením tuhnutia. Betón musí obsahovať mi­nimálne 10 % cementu z váhy betónu. Popolček nie je možné počítať do tohto percentuálneho množstva. Výroba a výrobky sú pravidelne kontrolované laboratóriom TZÚS Praha a zdravotná nezávadnosť je potvrdená štátnym zdravotným ústavom (SZU Praha).

Oblasti použitia

 • vodojemy, bazény, akváriá
 • záchytné nádrže
 • kanalizácie, čistiarne odpadových vôd
 • tunely, podzemné dráhy
 • podzemné konštrukcie, základy
 • garáže, parkovacie domy
 • morské konštrukcie
 • mosty, strechy
 • prefabrikované konštrukcie

Vlastnosti betónu s H-Krystal M

 • nie sú potrebné membránové izolácie
 • po aplikácii sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu
 • H-Krystal M je schopný znížiť koeficient priepustnosti vody v betóne na hodnoty < 1,0 × 10-12 m.s-1
 • betón je vodotesný na úrovni V30
 • betóny sú tiež nepriepustné pre transformátorový olej, ropu, naftu, benzín, silážne šťavy
 • zaceľuje v betóne trhliny do veľkosti min. 0,4 mm
 • za prítomnosti vody prerastá v betóne rovnomerne vo všetkých smeroch
 • ochraňuje betón pred chemikáliami, ktorých pH pri stálom kontakte sa pohybuje v rozmedzí od 3,0 do 11,5
 • betón môže byť aj kategórie X0, pretože ošetrený je odolný aj v prostrediach XC4, XD3, XF4, XA3
 • ochraňuje betón proti karbonatácii
 • čiastočne realkalizuje karbonatizovaný betón
 • ochraňuje budovy proti radónu
 • zabraňuje priesakom soľných roztokov betónom a ochraňuje tak betón aj výstuž proti pôsobeniu chloridov
 • betóny s prísadou H-Krystal M je možné použiť v prostredí značne nasýtenom vodou s rozmrazovacími pro­striedkami
 • betóny s aplikáciou H-Krystal M sú odolné aj proti síranom aj siričitanom
 • betóny s prísadou znášajú náročnejšie teplotné podmienky. Skúškami a sledovaním v praxi bolo pre­ukázané, že betón s použitím kryštalizácie H-Krystal M je odolný stálym teplotám od -40°C do +140°C
 • H-Krystal M v betóne zvyšuje pevnosť betónu nižších kategórií o min. 15 %
 • zvyšuje požiarnu odolnosť betónu

Výhody kryštalizácie

 • je stály a trvalý, neopotrebováva sa
 • dovoľuje betónu dýchať
 • je netoxický
 • pri zasypávaní zeminou, použití oceľových častí a pletiva, prípadne pri použití iných materiálov, nevyžaduje nijakú ochranu
 • je menej nákladná na aplikáciu ako väčšina ostatných metód
 • zvyšuje flexibilitu časového plánu
 • stavebných prác

Vlastnosti výrobku

 • vodotesnosť betónu STN EN 12390-8 (73 1302) min. V12
 • zvýšenie pevnosti betónu nižších kategórií
 • sypná hmotnosť suchej zmesi STN EN 1097-3 (72 1187) 1 250  kg.m-3
 • koeficient filtrácie (ČSN CEN ISO/TS 17892-11) 4 × 10-12 m.s-1

Certifikácia

H-Krystal M sa používa ako tesniaca prísada do prostého betónu, železobetónu, pred­­pä­té­ho betónu – vrátane vy­so­kopevnostného betónu podľa STN EN 206-1 a STN 73 2401 (DIN 1045, DIN 4227).

Výrobok H-Krystal M má certifikát č. 1020/89/106/EHS/010-020094 v súlade s nor­mou EN 934-2 Zmena A1: 2005. V zmysle ustanovení § 11 zákona č. 22/1997 Z. z. o technických požiadavkách  na výrobky v znení neskorších predpisov zo dňa 25. 10. 2006.

Návrat hore